1. Alle overeenkomsten worden beheerst door de hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden.
  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel bij geschrift worden toegestaan.
  Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de klant,
  dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.
 2. Alle uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van aanduiding gegeven en overschrijding ervan zal in geen geval de ontbinding van de overeenkomst tot gevolg hebben, noch kan de NV Vlaamse Post hiervoor contractueel of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld.
 3. Bij gebreke aan enig schriftelijk protest binnen de acht dagen na factuurdatum dienen de facturen als definitief aanvaard te worden.
 4. Deze facturen zijn binnen de 8 dagen betaalbaar te Schilde. De toezending van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en in art. 5 Wet Betalingsachterstand +3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitiare schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum Euro 50,00 per factuur zal bedragen.
 5. Opdrachten uitgevoerd door onderaannemer BPOST, klachten worden doorgegeven en behandeld door Bpost. Vlaamse Post is bijuitbesteding aan Bpost in geen enkel geval aansprakelijk in welke hoedanigheid dan ook.  Indien de opdracht wordt uitgevoerd door onderaannemer BPOST zijn de algemene voorwaarden van Bpost (KLIK HIER) van toepassing. Elke klacht dient binnen een termijn van 7-dagen na de uitreiking in ons bezit te zijn om de klachtenprocedure bij Bpost te starten. 
 6. Vlaamse Post heeft het recht de Tarieven op ieder ogenblik aan te passen, tarieven kunnen wijzigen onder meer in functie van een toename van kosten zoals bijvoorbeeld (zonder daartoe te zijn beperkt) stijging tarieven onderaannemer Bpost, arbeidskosten, brandstofkosten en transportkosten.
 7. Alle invorderingen en geschillen worden beslecht door de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, volgens het Belgisch recht.
 8. Klachtenprocedure en beroepsmogelijkheden.